Home / ZAUJÍMAVOSTI / ŠOK: Mojsejová do basy nepôjde! Kto zaplatí štátu škodu?

ŠOK: Mojsejová do basy nepôjde! Kto zaplatí štátu škodu?

To sa pýtajú mnohí, po tom, čo manžel Mojsejovej, pán Kabrheľ alias Versače požiadal včera košický súd o zastavenie stíhania svojej manželky Nory.

Ako sme sa z dobre informovaného zdroja dozvedeli, späťvzatie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním vedeným proti Eleonóre Kabrheľovej podal Kabrheľ podľa týchto pargrafov:

Súhlas poškodeného
§ 211
(1) Trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví podľa § 157 a 158, ohrozovania pohlavnou chorobou podľa § 167, neposkytnutia pomoci podľa § 177 a 178, krádeže podľa § 212, sprenevery podľa § 213, neoprávneného užívania cudzej veci podľa § 215, neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 216 a 217, podvodu podľa § 221, podielnictva podľa § 231 a 232, úžery podľa § 235, zatajenia veci podľa § 236, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku podľa § 237 a 238, poškodzovania veriteľa podľa § 239, zvýhodňovania veriteľa podľa § 240, poškodzovania cudzej veci podľa § 245 a 246, poškodenia a zneužitia záznamu na nosiči informácií podľa § 247, porušovania autorského práva podľa § 283, krivého obvinenia podľa § 345, nebezpečného prenasledovania podľa § 360a, ohovárania podľa § 373, poškodzovania cudzích práv podľa § 375 Trestného zákona proti tomu, kto je vo vzťahu k poškodenému osobou, voči ktorej by mal poškodený ako svedok právo odoprieť výpoveď, ako aj pre trestný čin opilstva podľa § 363 Trestného zákona, ak inak vykazuje znaky skutkovej podstaty niektorého z týchto trestných činov, možno začať a v už začatom trestnom stíhaní pokračovať iba so súhlasom poškodeného. Ak je poškodených jedným skutkom niekoľko, stačí súhlas len jedného z nich.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak takým činom bola spôsobená smrť alebo poškodeným je štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba s majetkovou účasťou štátu alebo právnická osoba, ktorá hospodári s verejnými financiami.
§ 212
(1) Poškodený oznámi prejav vôle podľa § 211 ods. 1 prokurátorovi alebo policajtovi písomne alebo ústne do zápisnice.
(2) Súhlas s trestným stíhaním môže poškodený výslovným vyhlásením vziať kedykoľvek späť, a to až dovtedy, kým sa odvolací súd odoberie na záverečnú poradu.
(3) Súhlas výslovne odopretý alebo vzatý späť možno znovu udeliť, iba ak z okolností prípadu je zrejmé, že odopretie súhlasu alebo späťvzatie súhlasu bolo vykonané v tiesni pod vplyvom vyhrážky, nátlaku, odkázanosti alebo podriadenosti.
(4) Ak je z okolností prípadu nesporné, že súhlas nebol daný alebo znovu udelený iba preto, že poškodený je v tiesni, je mu vyhrážané, je pod nátlakom, v závislosti alebo podriadenosti, má sa za to, že súhlas bol udelený.
(5) O prípustnosti znovuudelenia súhlasu alebo o stave podľa odseku 4 rozhodne ten orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý vo veci koná.

Skončili sa tak a potvrdili špekulácie médií a verejnosti, čo bude nasledovať po sobotňajšej svadbe Versačeho s Mojsejovou.

Oslovili sme nemenovaného renomovaného košického právnika, ako situáciu vidí?

„Otázky, ktoré vyvstávajú sú viaceré. Uvidíme, ako sa s podaním pána Kabrheľa vysporiada súd. Manželstvo oboch vami menovaných vykazuje znaky účelovosti, aby sa pán Kabrheľ dostal do pozície blízkej osoby voči pani Mojsejevovej a mohol nesúhlasom s trestným stíhaním zastaviť celú kauzu podvodu, z ktorého je neprávoplatne odsúdená dotyčná Mojsejová,“ tvrdí právnik.

Uvídíme teraz, ako rozhodne krajský súd. Každopádne, už teraz ostáva otázka otvorená, „kto to všetko zaplatí?“. Na vyšetrovaní údajného podvodu Nory Mojsejovej strávili mnoho času, peňazí a energie policajti, kriminalisti, prokrátor a súd. To všetko je „šmihnutím čarovného podania nesúhlasu pána Kabrheľa so trestným stíhaním pani Mojesejovej preč“.

V prípade, ak krajský súd Mojsejovej tretné stíhanie zastaví, novomanželia si môži „štrgnúť pohárikom a žiť spolu šťastne, až dokiaľ ich smrť alebo rozvod nerozdelia,“ uviedol nemenovaný zriadenec súdu.

exred.

 

 

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

VYHRAJ reliéf KREMĽA. Súťaž o najlepšiu esej na tému: „Ako dosiahnuť MIER medzi RUSKOM a UKRAJINOU ?“

Redakcia DENNÍKa POLITIKA vyhlasuje súťaž o najlepšiu esej na tému: Ako dosiahnuť MIER medzi RUSKOM a UKRAJINOU ? …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *