Home / SLOVENSKO / Fico, Danko, Bugár a Procházka sa dohodli: Programové priority vlády SR na roky 2016 – 2020

Fico, Danko, Bugár a Procházka sa dohodli: Programové priority vlády SR na roky 2016 – 2020

Strany Smer, SNS, Most-Híd a Sieť sa dohodli na návrhu týchto programových priorít vlády Slovenska pre roky 2016 až 2020:
Jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantic­kej orientácie SR na základe širokej politickej zhody a posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou.
Dôstojný a úspešný priebeh predsedníctva SR v Európskej únii v druhej polovici roku 2016
Aktualizácia bezpečnostnej a obrannej stratégie SR
Posilnenie starostlivosti štátu o zahraničných Slovákov
Protikorupčný program
Prijatie účinného protischránkového zákona vzťahujúceho sa na všetky verejné zdroje
Začlenenie iniciatívy „Rule of Law“ do Programového vyhlásenia vlády SR
Dôsledné uplatňovanie princípov otvoreného vládnutia
Úsilie presadiť ústavný zákon o preukazovaní pôvodu majetku s cieľom jeho reálnej účinnosti
Vytvorenie podmienok na zavedenie osobnej hmotnej zodpovednosti osôb nakladajúcich s verejnými zdrojmi
Zákonná úprava zákazu poskytovania a prijímania neetických výhod
Zdokonalenie a rozšírenie systému povinného zverejňovania zmlúv
Zavedenie protikorupčnej doložky pri návrhoch zákonov
Posilnenie ochrany verejného záujmu v záväzkovo-právnych vzťahoch
Profesionalizácia štátnej správy a a vymedzenie politických nominácií
Dane, odvody a verejné financie
Zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 percent a každoročné prehodnocovanie ďalšieho znižovania
Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020 a dodržiavanie rozpočtovej disciplíny
Zrušenie daňových licencií k 1. januáru 2018
Zvýšenie limitov na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov
Pokračovanie v uplatňovaní osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach, možnosť ich rozšírenia na ďalšie odvetvia
Prehodnotenie daňovej a účtovnej legislatívy s cieľom podpory investícií
Znižovanie administratívnej záťaže pri podnikaní (napr. zrušenie povinnej zdravotnej služby)
Školstvo, šport a kultúra
Účasť zástupcov pracovníkov školstva pri tvorbe Programového vyhlásenia vlády SR
Schválenie dlhodobej koncepcie obsahu výchovy a vzdelávania
Výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva spojené so zásadnými vnútornými zmenami systému školstva
Hľadanie nových zdrojov financovania športu a kultúry prostredníctvom aktivovania súkromných zdrojov
Zvýšenie podpory pre obnovu národných kultúrnych pamiatok
Posilnenie občianskej výchovy proti extrémizmu a totalitným režimom
ďalšie skvalitnenie systému duálneho vzdelávania
Zdravotníctvo
Zastúpenie opozície v kontrolných orgánoch VŠZP a v Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Viditeľný posun v kvalite poskytovania zdravotníckej starostlivosti a pri transparentnom nakladaní s verejnými zdrojmi
Obmedzenie zisku súkromných zdravotných poisťovní
Plná aplikácia systému e-Health
Skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské vý­kony
Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov
Regionálne rozdiely
Rozšírenie pôsobnosti zákoba o podpore menej rozvinutých okresov na ďalšie okresy
Nárokovateľnosť daňových úľav pre malé a stredné podniky s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta s dôrazom na najmenej rozvinuté okresy
Osobitné stimuly pre rozvoj slovenského kúpeľníctva
Rozvoj dopravnej infraštuktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7
Prehodnotenie zrušenia vlakov Intercity, príprava podmienok pre zriadenie národného leteckého a vodného dopravcu
Polícia a súdy
Inštitucionálne posilnenie nezávislosti kontroly činnosti ozbrojených zborov
Posilnenie parlamentnej kontroly menovania prezidenta PZ SR a obmedzenie možnosti jeho odvolania na zákonom ustanovené dôvody
Zvýšenie verejnej kontroly justície od výberu cez hodnotenie až po disciplinárne konanie sudcov, posilnenie občianskeho prvku v Súdnej rade SR
Zvýšenie osobnej zodpovednosti za rozhodovanie sudcov
Zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia súdneho konania
Úsilie presadiť ústavný zákon o tvorbe Ústavného súdu SR
Pripraviť nový zákon o spravodajských službách a ich kontrole
Sociálne veci a práca
Podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100-tisíc pracovných miest a znížiť nezamestnanosť pod 10 percent.
Dôsledné uplatňovanie sociálneho dialógu
Primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, uplatňovanie pravidiel kolektívneho vyjdenávania pri mzdových požiadavkách
Adresné sociálne optrenia
Úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií
Zvýšenie vianočných príspevkov pre dôchodcov s dôrazom na starodôchodcov
Flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti
Možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri
Sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce pracovať
Podpora práce v sociálne zaostalých komunitách
Zavedenie účinného inštitútu osobného bankrotu, boj s úžerou
Dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií
Národnoštátne ekonomické záujmy
Nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaz privatizácie strategického majetku štátu
Zvýšenie potravinovej bezpečnosti SR a podielu slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu
Podporiť obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu
Národnostné menšiny
Prijatie zákona o vytvorení fondu pre financovanie menšinových kultúr (verejnoprávny fon­d)
Zosúladenie praxe s platným zákonom o používaní jazykov národnostných men­šín
Zmena metodiky výučby slovenského jazyka na menšinových školách v záujme jeho lepšieho ovládania
Vyňatie všetkých malotriednych škôl z povinných kvót na jazykovo zmiešanom území
Životné prostredie
Sprehľadnenie pravidiel pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie
Pokračovať v opatreniach na zabezpečenia splnenia záväzkov v oblasti klimatických zmien v súlade s Parížskou zmluvou (december 2015)
Ďalšia podpora protipovodňových opatrení

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Via Pribina spúšťa súťaž INOVÁTOR1

Pri príležitosti Dňa životného prostredia VINCI vyhlasuje Via Pribina súťaž o kreatívne riešenia pre udržateľnejšiu cestnú mobilitu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *