Home / SLOVENSKO / BSK: Ekocentrá súčasťou koncepcie envirovzdelávania

BSK: Ekocentrá súčasťou koncepcie envirovzdelávania

BRATISLAVA 30. októbra 2017 (WBN/PR) – Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s odborníkmi z neziskového sektora Špirála ako celoštátnej sieti organizácií venujúcich sa environmentálnej výchove a vzdelávaniu na Slovensku pripravuje „Koncepciu budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v bratislavskom regióne“. Verejná odborná prezentácia vytvorenej Koncepcie regionálnym partnerom kraja je plánovaná na 15.11.2017 v priestoroch BSK.

„Jednou z priorít bratislavskej župy je ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia v regióne. Tá sa však začína pri vzdelávaní. Ideálnymi miestami na realizovanie programov počas celého roka sú environmentálno-vzdelávacie centrá, teda ekocentrá, lesné škôlky a lesné školy. Bratislavský kraj podporuje nielen vznik, sieťovanie a rozvoj existujúcich centier, ale aj ich dlhodobú udržateľnosť,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Cieľom dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK“ je podpora výučby environmentálnej výchovy a prírodovedných predmetov pre všetky vekové kategórie žiakov a študentov prostredníctvom rozvoja environmentálno-vzdelávacích centier na území kraja, zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti prostredníctvom vhodných aktivít a rozvoj služieb v oblasti ekoturizmu.

Koncepcia, ktorú BSK predstaví v polovici novembra, zanalyzuje platnú legislatívu v SR a predstaví časti dotýkajúce sa environmentálnej výchovy, lesnej pedagogiky, ekocentier, lesných škôl a eko-turizmu. Následne poskytne návrhy na zlepšenie legislatívy v danej oblasti, pričom bude vychádzať z podnetov priamo z územia, teda od starostov a primátorov, ale záležať bude aj na skúsenostiach a názoroch pedagógov, vedeckých odborníkov, občianskych združení a iných relevantných subjektov aktívne sa zaoberajúcich danou témou. Rešpektovať bude aj zahraničnú legislatívu. Súčasťou dokumentu „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK“ bude aj analýza súčasných učebných osnov v oblasti environmentálnej výchovy, ekológie a lesnej pedagogiky na základných a stredných školách. Dôležitou časťou bude aj identifikácia a popis vybraných úspešne fungujúcich centier a ich sietí v zahraničí, najmä v Českej republike, ktoré by mohli slúžiť ako dobré príklady pri budovaní centier a ich siete v kraji, a zároveň by sa mohli stať ich budúcimi partnermi na aktívnu cezhraničnú spoluprácu.

Koncepcia bude akceptovať aj charakteristiku štyroch vybraných mikroregiónov BSK, teda Záhorie, Malé Karpaty, Podunajsko a Bratislava. Zameria sa najmä na zhodnotenie prírodného potenciálu územia, popis najvýznamnejších či jedinečných biotických a abiotických prvkov prírodného prostredia subregiónu, opis typických biotopov daného územia, dopravnú dostupnosť,  identifikáciu prírodných a kultúrno-historických turistických atraktivít v mikroregiónoch, kvality eko-turistickej infraštruktúry, pripravenosť a najmä vôľu relevantných subjektov.

V strategickej časti sa bude „Koncepcia budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK“ venovať návrhu funkčnej hierarchickej siete centier na území BSK, pričom bude rešpektovaný princíp, že na území BSK vznikne jedno regionálne centrum, ktoré bude zastrešovať jednotlivé subjekty environmentálnej výchovy a ekoturizmu v BSK. V každom mikroregióne má vzniknúť aspoň jedno environmentálno-vzdelávacie centrum.

Súčasťou bude aj mapový výstup s identifikovanými lokalitami s vysokým potenciálom pre vznik/podporu už existujúcich environmentálno-vzdelávacích centier všetkých hierarchických úrovní. Záver „Koncepcie budovania siete environmentálno-vzdelávacích centier v BSK“ bude návrh akčného plánu (minimálne v dvoch variantoch) s časovým a finančným plánom a určením zodpovednosti za jednotlivé kroky. Na základe Akčného plánu BSK plánuje kraj v budúcnosti spolu s mestskou časťou Bratislava-Čunovo a Štátnou ochranou prírodu využiť objekty národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa a sýpky v bratislavskom Čunove na vytvorenie regionálneho ekocentra so vzdelávacími aktivitami pre mládež.

Viac k témam: BSK Bratislavský samosprávny kraj, Pavol Frešo
Zdroj: Webnoviny.sk – BSK: Ekocentrá súčasťou koncepcie envirovzdelávania © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Via Pribina spúšťa súťaž INOVÁTOR1

Pri príležitosti Dňa životného prostredia VINCI vyhlasuje Via Pribina súťaž o kreatívne riešenia pre udržateľnejšiu cestnú mobilitu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *