Home / EKONOMIKA / Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022

2.11.2022 (Webnoviny.sk) – Autor – JUDr. Renáta Matejová

Dňa 4. októbra 2022 bol v NR SR schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákona.

Cieľom vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákonč.311/2001Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony je najmä vykonanie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady(EÚ)2019/1152 z 20.júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a smernice Európskeho parlamentu a Rady(EÚ)2019/1158 z 20.júna2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ.

Zásadné zmeny, ktoré novela priniesla:

zákaz pre zamestnávateľa zakazovať zamestnancom výkon inej zárobkovej činnosti mimo určeného pracovného času ( súbežné zamestnanie )
stanovenie minimálnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom
poskytovanie informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi
zmena v posudzovaní nadväzujúcich pracovných pomerov
spresnenie náležitostí pracovnej zmluvy, ďalší obsah pracovnej zmluvy
zavedenie novej informačnej povinnosti zamestnávateľa ohľadom poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, ak ich neobsahuje pracovná zmluva
dohodnutie skúšobnej doby v prípade pracovného pomeru na dobu určitú
informovanie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania
prechod na inú formu zamestnania
zmena pracovných podmienok a podmienok zamestnávania z dôvodu výkonu práce v inom štáte a tiež z dôvodu vyslania na výkon prác pri poskytovaní služieb na územie iného členského štátu EÚ
zmena oznámených pracovných podmienok a podmienok zamestnávania
smrť zamestnanca a určenie dňa skončenia pracovného pomeru
nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru
nová možnosť zamestnávateľa vykonať jednostranne zrážku zo mzdy zamestnanca v súvislosti so stravovaním
úprava pracovného času a formy výkonu práce
zavedenie pojmu „otcovská dovolenka“
minimálna predvídateľnosť práce
odmena rozhodcu v spore o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa
ponuka členstva v odborovej organizácii a spôsob oslovenia zamestnanca o možnosti získať členstvo v odborovej organizácii, poskytnutie informácií o činnosti odborovej organizácie pôsobiacej u zamestnávateľa
prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2022

———————————————————————————————————————

Zákaz pre zamestnávateľa zakazovať zamestnancom výkon inej zárobkovej činnosti mimo určeného pracovného času ( súbežné zamestnanie )

Nové znenie § 13 odsekznie:Zamestnávateľnesmiezamestnancovizakázaťvýkoninejzárobkovejčinnosti mimozamestnávateľomurčenéhopracovnéhočasu;týmniejedotknutéobmedzenieinej zárobkovej činnosti podľa § 83 alebo podľa osobitných predpisov.

KOMENTÁR – Cieľom navrhovaného ustanovenia je vyjadrenie skutočnosti, že zamestnávateľ by nemal zakazovať pracovníkovi, aby sa zamestnal aj u iných zamestnávateľov mimo rozvrhu pracovného času určeného s uvedeným zamestnávateľom ani ho kvôli tomu nijako znevýhodňovať.

Uvedené obmedzenie však nemá vplyv na prípadné obmedzenia ustanovené zákonom: napr. zákaz konkurenčnej činnosti (§ 83).

Stanovenie minimálnej dĺžky úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom.

V § 38 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní.“

KOMENTÁR – v súčasnosti Zákonník práce neupravuje dĺžku uloženia zásielky na pošte. Uvedené vyplýva z poštových podmienok – 18 dní. Navrhuje sa ustanoviť minimálnu dĺžku úložnej lehoty zásielky v prípade doručovania písomností poštovým podnikom vzhľadom na rozdielnu prax uplatňovania tohto ustanovenia a rozdielne názory súdov na otázku možnosti jej skrátenia podľa poštových podmienok. Cieľom je na jednej strane ustanoviť istotu pre zamestnanca a na druhej strane ustanoviť istotu pre zamestnávateľa a nájsť vhodný balans medzi ich záujmami.

Poskytovanie informácií zo strany zamestnávateľa zamestnancovi

Vkladá sa nový § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠38 a

Forma poskytovania informácií

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona alebo iného pracovnoprávneho predpisu poskytuje v písomnej forme, v listinnej podobe; zamestnávateľ môže túto informáciu poskytnúť v elektronickej podobe, ak zamestnanec má k elektronickej podobe informácie prístup, môže si ju uložiť a vytlačiť a zamestnávateľ uchová doklad o jej odoslaní alebo o jej prijatí, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Rovnako to platí aj na písomnú odpoveď zamestnávateľa, ak je zamestnávateľ povinný zamestnancovi písomne odpovedať.

KOMENTÁR – Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi informácie v písomnej forme ale aj v elektronickej forme za predpokladu, že zamestnanec má prístup k informáciám v rámci elektronickej komunikácie, má možnosť si ich uložiť a aj vytlačiť, zamestnávateľ môže informácie poskytnúť v elektronickej forme. Zamestnávateľ si v takomto prípade musí uchovať doklad o ich doručení a prijatí.

Novelou sa spresňuje, že písomne znamená v listinnej podobe, pričom navrhované znenie zároveň zavádza pravidlá poskytovania informácií v elektronickej podobe.
Záver:
Celý článok je dostupný po registrácii na webovej stránke vzdelávacej spoločnosti CUS – Centrum účtovníkov Slovenska. Registrácia je bezplatná a umožňuje prístup k informáciám o školeniach, novinkách a článkoch na témy účtovníctva, daní, miezd a personalistiky. Každý registrovaný navyše získava aj prístup k jednému kompletnému videoškoleniu na účtovné a daňové témy. Viac informácii – https://www.cus.sk/registracia.php

Informačný servis

Viac k témam: PR, Zákonník práce
Zdroj: Webnoviny.sk – Novela Zákonníka práce účinná od 1. novembra 2022 © SITA Všetky práva vyhradené.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Rusko opäť vyvoláva umelý hladomor, vyhlásil Šmyhaľ. Krajiny sveta vyzval na zapojenie do iniciatívy Grain from Ukraine

Vďaka „obilným koridorom“ sa od augusta tohto roka vyviezlo z Ukrajiny do Ázie, Európy a Afriky takmer 12 miliónov ton potravín.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *