Home / TIPY do DENNÍKa POLITIKA za 10 až 100 EUR

TIPY do DENNÍKa POLITIKA za 10 až 100 EUR

Bez TIPOV našich čitateľov by nevznikli mnohé články, príspevky, glosy a ani reprtáže na DENNÍKu POLITIKA. Ďakujeme všetkým čitateľom za ich doterajšie TIPY a aj budúce TIPY.

DENNÍK POLITIKA uzavrel strategickú dohodu o finančnom odmeňovaní mimoriadne zaujímavých TIPOV do nášho denníka.

Mimoriadne zaujímavé TIPY do DENNÍKa POLITIKA  honorujeme  v spolupráci s naším hlavným partnerom na  reklamné plochy a PR články čiastkou  od 10 do 100 EUR.

O tom, či TIP je považovaný za mimoriadne zaujímavý na finančné odmenenie rozhoduje náš hlavný partner na  reklamné plochy a PR články. 

Vysvetlenie hlavného partnera, čo je považované za honorovaný TIP do DENNÍKa POLITIKA:

Za honorovaný TIP považujeme najmä TIP zaslaný na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk, ktorý nebol zverejnený v inom printovom ani web médiu a je tak exluzívny a prinášajúci tak závažné informácie, že je predpoklad prekročenia čítanosti redakčného článku v DENNÍKu POLITIKA na základe tohto TIP v počte najmenej 10 000 videní.

Všetky ostatné TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk, tzn. predovšetkým články, blogy, komentáre a prispevky (alebo aj len ich časti) autorov/autoriek uverejnené v rámci rubriky ZAUJÍMAVOSTI – VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ CENZÚRY na základe TIPu príslušnej osoby môžu byť na základe rozhodnutia hlavného partnera honorované špeciálnym darom vo výške 1 KOŠICKÝ DUKÁT za TIP, najviac však vo výške 10 KOŠICKÝCH DUKÁTOV mesačne.

Na osoba, ktorú zašle predmetný TIP bude DENNÍK POLITIKA analogicky aplikovať tieto ustanovenia Zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači:

§ 4 Ochrana zdroja a obsahu informácií

1) Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných na zverejnenie v periodickej tlači alebo v agentúrnom spravodajstve a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť zdroja, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla, a aby sa odhalením obsahu informácií neporušili práva tretích osôb; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami a zvukovo-obrazovými záznamami, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť fyzickej osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií.

(2) Vydavateľa periodickej tlače a tlačovú agentúru môže od povinnosti podľa odseku 1 oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám; 6) súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa odseku 1 zaniká.

(3) Povinnosť podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na zamestnanca vydavateľa periodickej tlače a zamestnanca tlačovej agentúry; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa odseku 1 zanikla pre jeho zamestnávateľa. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa odseku 1 vzťahuje aj na osobu, ktorá informácie podľa odseku 1 poskytne vydavateľovi periodickej tlače na základe zmluvného občianskoprávneho alebo zmluvného obchodno právneho vzťahu s vydavateľom periodickej tlače, ktorým sa táto osoba zaväzuje profesionálne poskytovať informácie podľa odseku 1 vydavateľovi periodickej tlače.

(4) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípad, ak ide o zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu.

(5) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na oznamovaciu povinnosť vydavateľa periodickej tlače v súvislosti s inzerciou alebo propagáciou podľa osobitného predpisu. 7)

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk  

Články, komentáre a prispevky autorov uverejnené v sekcii TU  môžu ale aj nemusia zodpovedať názorom redaktorov/redaktoriek redakcie DENNÍKa POLITIKA ale považujeme ich za svojím spôsobom niečím zaujímavé a striktne sa riadime filozófiou, na základe ktorej webportál DENNÍK POLITIKA vznikol.

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje jeho postoje, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Mimoriadne zaujímavé TIPY do DENNÍKa POLITIKA  honorujeme  v spolupráci s naším partnerom na  reklamné plochy a PR články čiastkou  od 10 do 100 EUR.

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk  

Na záver: 

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKA POLITIKA.

Kontinuálne hľadáme novinárov/spolupracovníkov schopných pracovať rýchlo a efektívne v období dnešnej rýchlej, modernej doby, vedia rôzne témy kombinatorický spájať s „politikou, resp. politikmi“ a najmä sú ochotní a odhodlaní korektne, vecne a objektívne komunikovať s POLITIKMI a ísť POLITIKOM/POLITIČKÁM NA TELO a až POD KOŽU.

V prípade záujmu o spoluprácu pošlite životopis a motivačný list na e-mail: redakcia@dennikpolitika.sk pod značkou: redaktor/spolupracovnik

Osobnostné predpoklady a zručnosti

– prax v printových alebo online médiách na podobnej pozícii je vítaná
– znalosti v
oblasti medicíny, zdravia, duchovného života a dobrá orientácia v dianí na politickej scéne sú nevyhnutné
– výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky
– minimálna komunikatívna znalosť anglického jazyka
– kreativita, flexibilita
– 
nestrannosť a objektivita
– komunikatívnosť
– samostatnosť
– schopnosť pracovať v časovom strese

Odmeňovanie:

Všetci naši redaktori/spolupracovníci pracujú pre dobrú vec zatiaľ na dobroveľnej báze bez nároku na honorár. V pripade, že sa podarí autorovi naozaj exkluzívny članok, ktorý má čitanost viac ako 20 000, vtedy môžu byť na základe rozhodnutia HLAVNÉHO PARTNERA honorovaní v zmysle vzájomnej dohody.

Redaktori a spolupracovníci zároveň môžu byť tiež ad hoc odmeňovaní špeciálnymi darmi v závislosti od okolností a dohôd s bártrovými partnermi DENNÍKA POLITIKA, napríklad formou KOŠICKÝCH DUKÁTOV a inými benefitmi (napr. poukážkami na športové potreby a podujatia, umelecké podujatia, stravovacími poukážkami, cestovnými poukážkami a pod.).

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

Komentáre

Komentár