Home / Bulvárne / PÁPEŽ: MIGRANTi más obohacujú. Aj JEŽIŠ bol migrant. VIDEO

PÁPEŽ: MIGRANTi más obohacujú. Aj JEŽIŠ bol migrant. VIDEO

Zaujímavé myšlienky na tému migrantov predniesol pápež František na stretnutí s veriacimi. Čitateľom DENNÍKa POLITIKA prinášame krátky zostrih týchto myšlienok ako dôkaz tvorcu totho videa a jeho schopností a neobmedzených možností manipulácie verejnosti jednoduchým zostrihom myšlienok kohokoľvek a ich vytrhnutím z kontextu.

Loading…

Skutočné posolstvo pápeža Františka vo vzťahu k migrantom je zhrnuté nižšie ako sme ho kompletne prevzali z cudzieho zdroja bez cenzúry: 

Svätý Otec v Sacrofane: Migranti nám dávajú príležitosť stretnúť Krista

Pápež František v piatok 15. februára podvečer zavítal do Sacrofana, 30 km severne od Ríma, kde slávením svätej omše otvoril stretnutie s názvom „Oslobodení od strachu“, určené pre jednotlivcov i rodiny, ktorí v rámci farností a rozličných organizácií pomáhajú migrantom.

Miroslava Holubíková – Vatikán

Talianska charita spolu s ďalšími troma talianskymi organizáciami Fraterna Domus, Nadácia Migrantes a Centrum Astalli chce trojdňovým stretnutím posilniť prijímanie utečencov a migrantov a ich integráciu. Svätý Otec vo svojej homílii dal viacero podnetov k téme stretnutia výzvou „Nebojte sa!“, vychádzajúc z biblických textov o Božej záchrane Izraelitov pri prechode cez Červené more a o Ježišovej podanej ruke topiacemu sa Petrovi.

Strach je príčinou otroctva, ale aj každého druhu diktatúry, vysvetlil Svätý Otec. Na jeho prekonanie je potrebné zveriť sa Pánovi a nechať sa ním oslobodiť. Sme povolaní prekonať strach, aby sme sa otvorili stretnutiu s druhým, s človekom v núdzi, aj keď nie je jednoduché vcítiť sa do kože človeka inej kultúry. „Stretnutie s druhým je aj stretnutím s Kristom“ zdôraznil pápež František.

Celá homília Svätého Otca Františka

Bohatstvo čítaní vybraných pre toto eucharistické slávenie možno zhrnúť v jedinej vete: „Nebojte sa!“

Úsek Knihy Exodus nám predstavil Izraelitov pri Červenom mori, plných hrôzy z toho, že faraónove vojsko ich prenasleduje a už ich doháňa. Mnohí premýšľajú: bolo lepšie zostať v Egypte a radšej žiť ako otroci než zomrieť na púšti. Ale Mojžiš vyzýva ľud nebáť sa, pretože Pán je s nimi. «Len vytrvajte a uvidíte Pánovu záchranu, ktorú dnes uskutoční pre vás» (Ex 14,13). Dlhá cesta cez púšť, nevyhnutná na dosiahnutie Zasľúbenej zeme, sa začína touto prvou veľkou skúškou. Izrael je vyzvaný hľadieť ďalej než len na momentálne protivenstvá, prekonať strach a plne dôverovať Pánovmu zachraňujúcemu a tajomnému pôsobeniu.

V úryvku Matúšovho evanjelia (14,22-33) učeníci zostávajú zúfalí a kričia od strachu pri pohľade na Učiteľa, ktorý kráča po vode, mysliac si, že je to prízrak. Na lodi zmietanej silným vetrom nie sú schopní spoznať Ježiša, ale on ich uisťuje: «Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!» (v. 27). Peter, v ktorom sa miešala nedôvera s nadšením, žiada od Ježiša  dôkaz: «Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode» (v. 28). Ježiš ho volá. Peter urobí niekoľko krokov, ale potom ho prudkosť vetra vyľaká a začína sa topiť. Učiteľ, ktorý ho zachytáva, aby ho zachránil, mu zároveň vyčíta: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ (v. 31).

Prostredníctvom týchto biblických príbehov k nám dnes Pán hovorí a žiada nás nechať ho, aby nás oslobodil od našich strachov. „Oslobodení od strachu“ je práve téma zvolená pre toto vaše stretnutie. V strachu je počiatok otroctva: Izraeliti sa zo strachu chceli radšej stať otrokmi. A tiež počiatok každej diktatúry, pretože zo strachu ľudu naberá rast násilie diktátorov.

Tvárou v tvár podlostiam a nepeknostiam našej doby, aj my, tak ako izraelský ľud, sme pokúšaní zanechať náš sen o slobode. Cítime oprávnený strach zo situácií, ktoré sa nám zdajú bez možnosti úniku. A nestačia ľudské slová vodcu alebo proroka na to, aby nám dodali istotu, keď nedokážeme cítiť prítomnosť Boha a nedokážeme sa odovzdať do jeho prozreteľnosti. Takto sa uzatvárame v sebe, v našich krehkých ľudských istotách, v okruhu milovaných osôb, v našej upokojujúcej rutine. A nakoniec sa vzdávame cesty do Zasľúbenej krajiny, aby sme sa vrátili k otroctvu Egypta.

Toto stiahnutie sa do seba, znamenie porážky, zvyšuje náš strach z „iných“, z neznámych, z vysunutých na okraj, z cudzincov. A títo sú mimochodom Pánovými privilegovanými, ako to čítame u Matúša 25. A toto pozorujeme obzvlášť dnes v súvislosti s príchodom migrantov a utečencov, ktorí klopú na naše dvere pri hľadaní ochrany, bezpečia a lepšej budúcnosti. Je pravda, že obava je oprávnená, aj preto, že chýba príprava na takéto stretnutie. Toto som povedal vlani pri príležitosti Svetového dňa migrantov a utečencov: «Nie je ľahké vstúpiť do inej kultúry, vcítiť sa do kože ľudí tak odlišných od nás, porozumieť ich mysleniu a skúsenostiam. A takto sa často vzdávame stretnutia s druhým a staviame bariéry na obranu». Dištancovať sa od stretnutia nie je ľudské.

Namiesto toho sme povolaní prekonať strach, aby sme sa otvorili stretnutiu. A na to nestačia racionálne odôvodnenia a štatistické výpočty. Mojžiš hovorí ľuďom pred Červeným morom, keď sa k nim od chrbta blížil neľútostný nepriateľ: «Nebojte sa», pretože Pán neopustí svoj ľud, ale pôsobí tajomne v dejinách, aby uskutočnil svoj plán spásy. Mojžiš hovorí s takouto jednoduchosťou, pretože dôveruje Bohu.

Stretnutie s druhým je aj stretnutím s Kristom. On sám nám to povedal. Je to on, kto zaklope na naše dvere hladný, smädný, cudzinec, nahý, chorý a uväznený a prosí o stretnutie a pomoc. A ak by sme ešte mali nejaké pochybnosti, je tu jeho jasné slovo: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25,40).

V tomto zmysle môže byť chápané  aj povzbudenie Učiteľa svojim učeníkom „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!” (Mt 14,27). Je to naozaj on, i keď naše oči ho ťažko rozpoznávajú: s roztrhanými šatami, špinavými nohami, znetvorenou tvárou, so zraneným telom, neschopný hovoriť našim jazykom… I my, ako Peter, môžeme byť v pokušení podrobiť Ježiša preverovaniu, požadovať od neho znamenie. A možno, po zopár váhavých krokoch k nemu zostaneme znova obeťami našich strachov. Ale Pán nás neopúšťa! Napriek tomu, že sme muži a ženy „malej viery“, Kristus naďalej vystiera  ruku, aby nás zachránil a umožnil nám stretnutie s ním, stretnutie, ktoré nás zachraňuje a prinavracia nám radosť z toho, že sme jeho učeníkmi.

Ak je toto platným interpretačným kľúčom našich súčasných dejín, potom by sme mali začať ďakovať tomu, ktorí nám dáva príležitosť k tomuto stretnutiu, čiže tým „iným“, ktorí klopú na naše dvere a ponúkajú nám príležitosť prekonať naše strachy, aby sme sa stretli s Kristom osobne, prijali ho a pomohli mu.

A ten, ktorý mal silu nechať sa oslobodiť od strachu, ten, ktorý zažil radosť z tohto stretnutia, je dnes vyzvaný ohlasovať to zo striech, otvorene, aby pomohol iným urobiť to isté, pripraviac sa na stretnutie s Kristom a jeho spásou.

Bratia a sestry, ide tu o milosť, ktorá prináša so sebou poslanie, ovocie úplného zverenia sa Pánovi, čo je pre nás jedinou skutočnou istotou. Z tohto dôvodu sme či už ako jednotlivci alebo ako spoločenstvo povolaní stotožniť sa s modlitbou vykúpeného ľudu: «Moja sila a moja udatnosť je Pán a stal sa mi spásou» (Ex 15,2).

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

Organizátori stretnutia

Zariadenie Fraterna Domus v Sacrofane, kde Svätý Otec slávil svätú omšu, spravuje dobrovoľnícka asociácia kresťanskej sociálnej služby, ktorá čerpá svoju spiritualitu v krstnom zasvätení. Snaží sa svedčiť o hodnotách dobrovoľníctva a pohostinnosti podľa vzoru Nazaretskej rodiny. Oproti množstvu hluku, ktorý zahlcuje súčasného človeka, žije rodina Fraterna Domus v spoločenstve bratstva a priateľstva v atmosfére veľkej rodiny Cirkvi. Dom v Sacrofane je obklopený krásou prírody, kde sa dá zušľachťovať vnútorný život, počúvať Božiu inšpiráciu cez meditáciu a modlitby.

Nadáciu Migrantes zriadila Talianska biskupská konferencia na zabezpečenie pastoračnej starostlivosti v prostredí migrácie s cieľom podporovať postoje bratského prijatia v kresťanských komunitách, občianskej identity a pokojného spolužitia. Nadácia pomáha cudzincom v Taliansku, talianskym emigrantom v zahraničí, ako aj skupinám žijúcim kočovným spôsobom života.

Centrum Astalli je združením v rámci Jezuitskej služby pre utečencov JRS, ktoré sa venuje pomoci utečencom usilujúcim sa o začlenenie do spoločnosti a obhajovaniu ich práv.

a TU

Katechéza o Skutkoch apoštolov (3): Akoby ohnivé jazyky

Prinášame plné znenie katechézy Svätého Otca, ktorú predniesol pri generálnej audiencii v stredu 19. júna 2019. Zameral sa v nej na „Turíce a silu (dýnamis) Ducha Svätého, ktorá zapaľuje ľudské slovo a robí ho Evanjeliom“. Katechéze dal pápež František nadpis v podobe citátu zo Skutkov apoštolov: „Akoby ohnivé jazyky“ (Sk 2,3).

Na úvod generálnej audiencie zaznel úryvok zo Skutkov apoštolov (2,1-4): «Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.»

Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Päťdesiat dní po Veľkej noci, v tom večeradle, ktoré sa už stalo ich domovom a kde je zjednocujúcim prvkom prítomnosť Márie, matky Pána, prežívajú apoštoli udalosť, ktorá prevyšuje ich očakávania. Spojení v modlitbe – modlitba je „pľúcami“, ktoré dávajú dych učeníkom všetkých čias, bez modlitby sa nedá byť Ježišovým učeníkom, bez modlitby nemôžeme byť kresťanmi! Je to vzduch, pľúca kresťanského života – sú prekvapení Božím vtrhnutím. Ide o vtrhnutie, ktoré netoleruje závory: roztvára dvere silou vetra, čo pripomína ruah, prvotný dych, a plní prísľub „sily“, daný Zmŕtvychvstalým pred jeho odchodom (Sk 1,8).  Náhle sa z neba strhol «hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli» (Sk 2,2).

K vetru sa potom pridáva oheň, ktorý pripomína horiaci ker a horu Sinaj s darom desiatich slov (porov. Ex 19,16-19). V biblickej tradícii oheň sprevádza zjavenie sa Boha. V ohni Boh odovzdáva svoje živé a účinné slovo (porov. Hebr 4,12), ktoré otvára budúcnosť; oheň symbolicky vyjadruje jeho dielo rozohrievania, osvecovania a skúmania sŕdc, jeho starostlivosť zoči-voči vzdorujúcim činom človeka, ich očisťovaním a ich revitalizovaním. Kým na Sinaji je počuť Boží hlas, v Jeruzaleme vo sviatok Turíc je tým, kto hovorí Peter, tá skala, ktorú si Kristus vybral, aby na nej postavil svoju Cirkev. Jeho slovo, slabé a schopné dokonca zaprieť Pána, prostredníctvom ohňa Ducha Svätého získava silu, stáva sa schopným prebodnúť srdcia a pohnúť ich k obráteniu. Boh si skutočne vyberá to, čo je vo svete slabé, aby zahanbil silných. (porov. 1 Kor 1, 27).

Cirkev sa teda rodí z ohňa lásky, a z toho „vznietenia“, ktoré prepukáva na Turíce a ktoré prejavuje silu Slova Zmŕtvychvstalého, ktoré je plne preniknuté Duchom Svätým. Nová a definitívna zmluva je založená už nie na zákone vpísanom do kamenných tabúľ, ale na pôsobení Božieho Ducha, ktorý všetko robí novým a odtláča sa do sŕdc „z mäsa“.

Slovo apoštolov nasakuje Duchom Zmŕtvychvstalého a stáva sa slovom novým, odlišným, ktoré sa však dá pochopiť, takmer akoby bolo simultánne prekladané do všetkých jazykov: skutočne «každý ich počul hovoriť svojím jazykom» (Sk 2,6). Ide o jazyk pravdy a lásky, ktorý je univerzálnym jazykom: aj negramotní ho môžu pochopiť. Jazyku pravdy a lásky rozumejú všetci. Je to jazyk, ktorý môžu pochopiť všetci. Ak kráčaš s pravdou – pravdou vo svojom srdci, pravdou a úprimnosťou – a kráčaš s láskou, všetci ti rozumejú. Hoci nemôžeš rozprávať, no s láskavým gestom (to dokážeš), keď je pravdivé a láskavé.

Duch Svätý sa neprejavuje len v symfónii zvukov, ktorá zjednocuje a harmonicky skladá dohromady odlišnosti, ale predstavuje sa ako dirigent orchestra, ktorý rozozvučí partitúry chvál za „veľkolepé diela“ Božie. Duch Svätý je tvorca spoločenstva, je majster zmierenia, ktoré dokáže odstrániť bariéry medzi Židmi a Grékmi, medzi otrokmi a slobodnými, aby ich urobil jedným telom. Buduje spoločenstvo veriacich dávaním do súladu jednotu tela a mnohorakosť údov. Dáva Cirkvi rásť, pomáhajúc jej prekonávať ľudské limity, hriechy a akýkoľvek škandál.

Úžas je veľký, a niekto sa pýta, či tí muži nie sú opití. Tu sa ujíma slova Peter v mene všetkých apoštolov a nanovo vykladá tú udalosť vo svetle Joelovej tretej kapitoly, kde sa ohlasuje nové vyliatie Ducha Svätého. Ježišovi stúpenci nie sú opití, ale prežívajú to, čo sv. Augustín definuje ako „triezve opojenie Duchom“, ktorý uprostred Božieho ľudu zapaľuje prorokovanie cez sny a vízie. Tento prorocký dar nie je vyhradený iba niektorým, ale všetkým, ktorí vzývajú Pánovo meno.

Od tej chvíle až doteraz Boží Duch pohýna srdcia prijať spásu, ktorá prichádza prostredníctvom jednej Osoby, Ježiša Krista, toho, ktorého ľudia ukrižovali na dreve kríža a ktorého Boh vzkriesil z mŕtvych «aby ho zbavil múk smrti» (Sk 2,24). Je to on, ktorý vylial toho Ducha, ktorý skladá polyfóniu chvál, a ktorého môžu počúvať všetci. Ako povedal Benedikt XVI., «Turíce sú toto: Ježiš, a skrze neho samotný Boh, prichádza ku nám a priťahuje nás do svojho vnútra“ (Homília, 3. júna 2006). Duch spôsobuje Božiu príťažlivosť: Boh nás láka (zvádza nás) svojou Láskou a takto nás zapája, aby hýbal dejinami a rozbiehal procesy, prostredníctvom ktorých čistí nový život. Iba Duch Boží má totiž tú moc poľudšťovať a robiť bratskou každú situáciu, počnúc tými, ktorí ho prijímajú.

Prosme Pána, aby nám dal zakúsiť nové Turíce, ktoré rozšíria naše srdcia a zladia naše cítenie s Kristovým cítením, takže budeme ohlasovať bez hanby jeho premieňajúce slovo a budeme svedčiť o moci lásky, ktorá volá k životu všetko, čo stretne.

(Preklad: Slovenská redakcia VR)

*

Zo slovenských pútnikov boli na Námestí sv. Petra prítomní veriaci z Farnosti sv. Martina z Rakús v okrese Kežmarok, ako aj ďalšie menšie skupiny, spolu asi stovka pútnikov.

V závere generálnej audiencie sa Svätý Otec ako zvyčajne obrátil aj na mladých, seniorov, chorých a na mladomanželské páry, ktoré si prišli po požehnanie vo svadobných šatách. Pripomenul im liturgickú spomienku sv. Alojza Gonzágu, ktorá pripadá na piatok 21. júna:

„Pozajtra budeme sláviť liturgickú spomienku sv. Alojza Gonzágu, obdivuhodný príklad evanjeliovej skromnosti a čistoty. Vzývajte ho, aby vám pomohol vytvoriť si priateľstvo s Ježišom, ktoré vám umožní kráčať vašou životnou cestou s pokojom.“

Pápež František pri generálnej audiencii pripomenul i zajtrajšiu slávnosť Božieho telaCorpus Domini. V pozdrave poľsky hovoriacim pútnikom povedal:

„Drahí bratia a sestry, Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi, ktorú budeme sláviť, je osobitnou príležitosťou pre znovuoživenie našej viery v reálnu prítomnosť Pána v Eucharistii. Slávenie svätej omše, eucharistická adorácia a procesie v uliciach miest a obcí nech sú svedectvom našej úcty a oddanosti Kristovi, ktorý nám dal svoje Telo a Krv, aby nás sýtil svojou láskou a robil nás účastnými na jeho živote v sláve Otca. Jeho požehnanie nech vás vždy sprevádza.“ 

-mh, jb, zk-

Ďakujeme Petrovi za TIP.

Zaujímavé TIPY do DENNÍKa POLITIKA odmeňujeme  v spolupráci s naším partnerom na  reklamné plochy a PR články čiastkou  od 10 do 100 EUR.

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk  alebo formou SMS na 0950 857 893

NECENZUROVANÉ SPRÁVY ALEBO BULVÁR – prečítajte si, čo je DENNÍK POLITIKA – TU

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje jeho postoje, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Na záver:

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKA POLITIKA.

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

Zdroj: TU a TU

Loading…

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Väčšina Ukrajincov verí, že konečným cieľom Ruska je genocída obyvateľstva alebo snaha zničiť ukrajinský národ

O týchto tvrdeniach je presvedčených šesťdesiat percent Ukrajincov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *