Home / SLOVENSKO / ZDRAVOTNÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ BYŤ PREKÁŽKOU

ZDRAVOTNÉ OBMEDZENIE NEMUSÍ BYŤ PREKÁŽKOU

Hovorí sa, že vyspelosť spoločnosti sa meria tým, ako sa dokáže postarať o svojich najslabších členov. Pri integrácii mladých zdravotne znevýhodnených ľudí do spoločnosti sa snaží pomáhať v rámci Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím aj Stredná odborná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava  – v škole, v dielňach, v internáte, na psychologickom, zdravotnom úseku i rehabilitácii. Už viac ako päťdesiatpäť rokov. Vďaka úzkej spolupráci s jednotlivými úsekmi IPR môže SOŠ zabezpečiť pre žiakov individuálny prístup v kvalitnom vzdelávaní, celodenné stravovanie a ubytovanie v internáte, podporu žiakom zo sociálne slabšieho prostredia aj komplexnú rehabilitačnú a sociálnu starostlivosť.

REHABILITAČNÉ TERAPIE

Pre žiakov je starostlivosť poskytovaná v novom rehabilitačnom pavilóne s plochou viac ako 200 m2. Žiaci oslobodení zo zdravotných dôvodov z predmetu telesná výchova absolvujú v uvedenom čase liečebnú rehabilitáciu vo forme skupinovej alebo individuálnej liečebnej telesnej výchovy v samostatnej telocvični. Podľa odporúčania odborných lekárov (neurológ, ortopéd, a hlavne rehabilitačnej lekárky), pravidelne pôsobiacich na zdravotnom úseku, sú fyzioterapeutkami pre každého jednotlivca spracované individuálne rehabilitačné plány, ktoré sú pravidelne vyhodnocované. Okrem skupinovej, individuálnej LTV a ergoterapie sú poskytované procedúry v rámci elektroliečby; magnetoterapia, ultrazvuk, diadynamik, VAS kombinovaná magnetoterapia s indukčnými prúdmi, Biolampa, Solux, inhalácie a Lasserová terapia. V rámci hydroterapie využíva vírivé vane, hydromasážny parný box, hydrogalvan, škótske streky, saunu a rehabilitačný bazén. Pred ordinovanými manipulačnými technikami, všetkými druhmi masáží, sú podávané na prehriatie svalových skupín a kĺbov nosiče tepla a rašelinové zábaly.

VZDELÁVANIE

Vedenie školy neustále sleduje požiadavky trhu práce a podľa záujmu spoločnosti a aktuálnej legislatívy usmerňuje vzdelávanie žiakov a mení ponuku odborov. Zmena legislatívy tiež umožnila opäť otvoriť prípravnú triedu, v rámci ktorej poskytuje škola vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania žiakom, ktorí nemajú ukončenú základnú školu. V súčasnosti poskytuje SOŠ pre žiakov s TP vzdelanie v 6 učebných odboroch (technicko-administratívny pracovník, zlatník a klenotník, mechanik opravár – stroje a zariadenia,  elektromechanik – silnoprúdová technika, polygraf – knihár a obrábač kovov), po ktorých je možné pokračovať v nadstavbovom štúdiu ukončenom maturitnou skúškou, a 2 študijných odboroch (kozmetik a mechanik počítačových sietí), škola poskytuje tiež pomaturitné štúdium v odbore verejná správa. Pre odbory elektromechanik a mechanik počítačových sietí je vybudované moderné elektrotechnické laboratórium, pre žiakov pomaturitného štúdia v odbore verejná správa bola zariadená multimediálna učebňa a pre žiakov odboru zlatník a umeleckoremeselné práce bol zriadený ateliér, ktorý slúži aj kozmetičkám a knihárom na hodinách estetickej výchovy. Všetky učebne a dielne sú doplnené projektormi, modernými počítačmi, prístrojmi, modernizuje sa strojárska dielňa.

Po skončení teoretického a praktického vyučovania pokračuje výchovno-vzdelávacia činnosť na úseku výchovy mimo vyučovania (školský internát), ktorú zabezpečujú kvalifikovaní špeciálni pedagógovia – vychovávatelia. Žiak bývajúci v internáte by mal byť samoobslužný.

Rozličné diagnózy

SOŠ pre žiakov s TP poskytuje vzdelanie intaktným žiakom nie iba s telesným postihnutím, vo väčšine prípadov sa jedná o kombinované postihnutia, telesné (patrí sem aj chybné držanie tela, poškodenie chrbtice a pohybového ústrojenstva atď.), môžu byť chorí a zdravotne oslabení – diabetes, celiakia, hemofília, liečené nádorové ochorenie, so špecifickými poruchami učenia, s poruchami reči, sluchu, komunikácie, poúrazové a pooperačné stavy, detské mozgové obrny s rôznym stupňom postihnutia, aj s ľahkou poruchou autistického spektra. Pre uchádzačov pripútaných na invalidný vozík je v celom objekte zabezpečený bezbariérový prístup.

CSPR

Súčasťou Inštitútu je aj Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie, ktoré poskytuje  informačné a poradenské služby zamerané na potreby občanov so zdravotným postihnutím vo vzťahu k trhu práce, výber a odporučenie vhodnej pracovnej činnosti alebo vzdelávania na základe psychologického posúdenia úrovne rozumových schopností, osobnostných predpokladov, získaných pracovných zručností, možnosť psychologického poradenstva a psychologickej podpory v bežnom živote, vrátane krízovej intervencie, zisťovanie zostatkového fyzického pracovného potenciálu (FCE ISERNHAGEN), poskytovanie liečebnej rehabilitácie fyzioterapeutom (masáž, vodoliečba, elektroliečba, rehabilitačné cvičenie, tréning jemnej motoriky, fototerapia), kariérne poradenstvo.

iprskola.edupage.org

iprba.sk

šperk vytvorený žiakmy SOŠ  logo IPR

Text k foto šperku: Žiaci z odboru zlatník sa zapájajú do celoslovenskej súťaže Študentský šperk, kde získavajú každoročne popredné umiestnenia.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Bývalí prezidenti Schuster, Gašparovič a Kiska vyzvali občanov Slovenska k očkovaniu proti COVID-19

Ochorenie COVID-19 podľa bývalých slovenských prezidentov útočí stále väčšou silou.

2 komentáre

  1. Dakme za sprostredkovanie informácií o škole ktorá sa s dlhou tradíciou venuje žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením. Využíva individuálny a citlivý prístup.

  2. Dakujeme za sprostredkovanie informácií o škole ktorá sa s dlhou tradíciou venuje žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením. Využíva individuálny a citlivý prístup.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *