streda , 26 februára 2020
Home / VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ CENZÚRY / SUDCA: Odobratie mobilu JANKOVSKEJ. PRÁVNA KATASTROFA s prvkami POLICAJNÉHO ŠTÁTU

SUDCA: Odobratie mobilu JANKOVSKEJ. PRÁVNA KATASTROFA s prvkami POLICAJNÉHO ŠTÁTU


 

Články, komentáre a prispevky autorov uverejnené v sekcii TU môžu ale aj nemusia zodpovedať názorom redaktorov/redaktoriek redakcie DENNÍKa POLITIKA ale považujeme ich za svojím spôsobom niečím zaujímavé a striktne sa riadime filozófiou, na základe ktorej webportál DENNÍK POLITIKA vznikol.

Čitateľom DENNÍKa POLITIKA prinášame v úplnom a necenzúrovanom znení príspevok JUDr. Petra Šamkasudcu Krajského súdu v Bratislave vo veci policajného odobratia mob. telefónov sudcom a spol. ako ho uverejnil aj na web portále pravnelisty.sk TU

Uznesenie o začatí trestného stíhania vo veci, v ktorej boli vydané mobilné telefóny niektorými sudcami, či štátnou tajomníčkou

Úvod­ná poz­nám­ka (autor JUDr. Pe­ter Šam­ko)

Niž­šie v texte je uve­de­ný ob­sah uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia vo ve­ci, v kto­rej doš­lo k vy­da­niu mo­bil­ných te­le­fó­nov (res­pek­tí­ve pra­cov­né­ho po­čí­ta­ča) zo stra­ny niek­to­rých sud­cov, pro­ku­rá­to­ra, či štát­nej ta­jom­níč­ky.

Ob­sah vy­da­né­ho uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia, z for­mál­ne­ho hľa­dis­ka, za­uj­me tým, že vzbu­dzu­je po­chyb­nos­ti o svo­jej zá­kon­nos­ti. Vy­me­dzenie skut­kov uve­de­ných v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia je v roz­po­re s us­ta­no­ve­ním § 199 ods. 3 Tr. por., pre­to­že neob­sa­hu­je nič kon­krét­ne, t. j. skut­ky nie sú kon­kre­ti­zo­va­né s uve­de­ním mies­ta, ča­su, prí­pad­ne iných okol­nos­tí, za akých k nim doš­lo. Ob­sah uz­ne­se­nia je iba kom­bi­ná­cia opi­su práv­nych viet pria­mo zo skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov a pau­šál­nych dom­nie­nok, kto­ré vy­chá­dza­jú z ko­lek­tív­nej pre­zum­pcie vi­ny všet­kých sud­cov pô­so­bia­cich na sú­doch v Bra­tis­lav­skom kra­ji.

K uve­de­né­mu je nut­né do­dať, že Trest­ný po­ria­dok neu­mož­ňu­je za­čať tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci ak sa sku­tok „ry­su­je“ len v ne­jas­ných (hmlis­tých) ob­ry­soch a je za­lo­že­ný len na všeo­bec­ných in­dí­ciách, kto­ré nie sú ani tro­chu kon­kre­ti­zo­va­né. Svoj­voľ­né vy­me­dzenie skut­ku je nep­rí­pus­tné a je v roz­po­re so zá­ka­zom ľu­bo­vô­le pri roz­ho­do­va­ní štát­nych or­gá­nov. V prí­pa­de, ak exis­tu­je po­doz­re­nie zo spá­chania kon­krét­ne­ho tres­tné­ho či­nu, av­šak za­tiaľ nie je jas­né ako sa mal sku­tok stať, po­tom nie je mož­né za­čí­nať tres­tné stí­ha­nie vo ve­ci a vy­mýš­lať skut­ko­vé okol­nos­ti o „bliž­šie nes­to­tož­ne­ných sud­coch“, „ne­zis­te­ných mies­tach“, „bliž­šie nes­to­tož­ne­nom pá­cha­te­ľo­vi“, „bliž­šie nes­to­to­že­ných oso­bách pô­so­bia­cich mi­mo jus­tič­ných or­gá­nov“ či „bliž­šie nes­to­tož­ne­ných za­mes­tnan­kýň Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR“.

Loading…

To­to nie je uz­ne­se­nie o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia, kto­ré by ob­sa­ho­va­lo ná­le­ži­tos­ti pod­ľa § 199 ods. 3 Tr. por., ale ide o práv­nu ka­tas­tro­fu, pre­to­že uz­ne­se­nie neob­sa­hu­je žiad­ny kon­krét­ny sku­tok, ale vy­ka­zu­je skôr pr­vky po­li­caj­né­ho štá­tu (len pri­po­me­niem, že po­li­caj­ný štát je opa­kom štá­tu práv­ne­ho). Sna­ha po­lí­cie vy­šet­ro­vať prí­pad­né po­doz­re­nia z ko­rup­cie je chvá­ly­hod­ná, av­šak nie je mož­né pri­pus­tiť, aby po­lí­cia re­zig­no­va­la na zá­kon­ný pos­tup a „po­dlie­za­la lat­ku zá­kon­nos­ti“ len z dô­vo­du, že ide o me­diál­ne zná­mu vec. Túž­ba po­lí­cie po od­ha­le­ní zá­važ­ných prí­pa­dov ko­rup­cie je tak veľ­ká, že po­mer­ne ľah­ko mô­že skĺznuť až k ab­sur­dnos­tiam, kto­ré sú uve­de­né niž­šie v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia.

Tak nap­rík­lad, sku­tok uve­de­ný v bo­de 1/ uz­ne­se­nia ho­vo­rí o pau­šál­nych po­doz­re­niach vo vzťa­hu k „bliž­šie nes­to­tož­ne­ným sud­com na rôz­nych sú­doch v rám­ci Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja“. Len pri­po­me­niem, že v Bra­tis­lav­skom kra­ji je 7 ok­res­ných sú­dov, je­den kraj­ský súd, Naj­vyš­ší súd SR ako aj Špe­cia­li­zo­va­ný trest­ný súd (t. j. 10 sú­dov; nás­led­ne v „skut­ku“ vy­šet­ro­va­teľ sí­ce ho­vo­rí, že má ísť „naj­mä“ o Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va I, Naj­vyš­ší súd SR, či v skut­ku 2/ o Ok­res­ný súd Bra­tis­la­va V, ale z textu je zjav­né, že nej­de len o tie­to sú­dy, ale ide aj o tie­to sú­dy).

Všet­ci sud­co­via v Bra­tis­lav­skom kra­ji pô­so­bia­ci na 10 sú­doch sú te­da po­doz­ri­ví, že na pod­kla­de po­ky­nov „bliž­šie nes­to­tož­ne­né­ho pá­cha­te­ľa“, kto­ré bo­li sud­com od­ov­zdá­va­né pros­ted­níc­tvom „bliž­šie nes­to­tož­ne­nej oso­by, kto­rá vy­stu­pu­je ako sud­ca Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I“ (mô­že ísť te­da o aké­ho­koľ­vek sud­cu toh­to sú­du), v súd­nych ko­na­niach (kto­ré nie sú v uz­ne­se­ní špe­ci­fi­ko­va­né a fak­tic­ky ide o bliž­šie nes­to­tož­ne­né súd­ne ko­na­nia) pos­tu­po­va­li v roz­po­re so svo­ji­mi po­vin­nos­ťa­mi a roz­ho­do­va­li „v zá­uj­me a v pros­pech vy­ššie uve­de­né­ho pá­cha­te­ľa“ („vy­ššie“ pri­tom nie je uve­de­ný žiad­ny pá­cha­teľ, keď­že je tam „bliž­šie nes­to­tož­ne­ný pá­cha­teľ“), pri­čom na tom­to ko­na­ní „sa rôz­nym spô­so­bom po­die­ľa­li aj iné do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né oso­by pô­so­bia­ce mi­mo jus­tič­ných or­gá­nov“ s tým, že za „ta­ký­to ne­zá­kon­ný vý­kon prá­vo­mo­ci uve­de­ní nes­to­tož­ne­ní sud­co­via, ako aj iné do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né oso­by po­die­ľa­jú­ce sa na tej­to proti­práv­nej čin­nos­ti žia­da­li a pri­jí­ma­li úp­lat­ky vo for­me fi­nan­čnej ho­to­vos­ti, prí­pad­ne iných ne­ná­le­ži­tých vý­hod“.

Tak­mer všet­ko čo je uve­de­né v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia je „bliž­šie nes­to­tož­ne­né“ a to nie­len oso­by (bliž­šie nes­to­to­že­ní sud­co­via, bliž­šie nes­to­tož­ne­ný pá­cha­teľ, bliž­šie nes­to­tož­ne­né oso­by pô­so­bia­ce mi­mo jus­tič­né­ho pros­tre­dia, bliž­šie nes­to­tož­ne­ný za­mes­tna­nec Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti SR), ale aj ich ko­na­nie (ov­plyv­ňo­va­nie bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­ných súd­nych ko­na­ní), či mo­tív ta­kej­to ich čin­nos­ti (úp­la­tok vo for­me fi­nan­čnej ho­to­vos­ti ale­bo iná ne­ná­le­ži­tá vý­ho­da – v pod­sta­te tu ide iba o pre­pis zna­kov skut­ko­vých pod­stát tres­tných či­nov). S tro­chou iró­nie by sa da­lo po­ve­dať, že je­di­né, čo na uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia nie je „bliž­šie nes­to­tož­ne­né“ je spi­so­vá znač­ka a dá­tum vy­da­nia.

Po­kiaľ po­lí­cia dis­po­nu­je kon­krét­nej­ší­mi po­doz­re­nia­mi (a z me­diál­nych in­for­má­cií mož­no vy­vo­diť, že zá­kla­dom na za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia bo­li úda­je z mo­bil­nej ap­li­ká­cie), po­tom ma­li byť cel­kom ur­či­te tie­to kon­krét­nej­šie po­doz­re­nia uve­de­né v uz­ne­se­ní o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia a ne­ma­lo byť tres­tné stí­ha­nie za­ča­té (ak pa­raf­rá­zu­jem text vy­šet­ro­va­te­ľa) pre „bliž­šie ne­vy­me­dze­ný sku­tok“.

Som ná­zo­ru, že uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia s tak­to vy­me­dze­ný­mi kvá­zi skut­ka­mi nie je mož­né ak­cep­to­vať. Po­kiaľ by sa tak sta­lo, po­tom by sme mu­se­li ak­cep­to­vať aj nap­rík­lad uz­ne­se­nia, v kto­rých by doš­lo k za­ča­tiu tres­tné­ho stí­ha­nia pre po­doz­re­nie, že ko­rup­čné­ho sprá­va­nia sa do­púš­ťa­jú všet­ci tres­tne zod­po­ved­ní oby­va­te­lia. Ta­ké­to tres­tné stí­ha­nie by moh­lo byť ve­de­né nap­rík­lad na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

bliž­šie nes­to­tož­ne­né oso­by na­chá­dza­jú­ce sa na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky, prí­pad­ne v cu­dzi­ne, bliž­šie nes­to­tož­ne­ným spô­so­bom na bliž­šie nes­to­tož­ne­ných mies­tach po­nú­ka­jú, sľu­bu­jú ale­bo spros­tred­kú­va­jú úp­lat­ky ale­bo iné ne­ná­le­ži­té vý­ho­dy bliž­šie nes­to­tož­ne­ným oso­bám, kto­ré vy­stu­pu­jú v po­zí­cii ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa, aby po­ru­ši­li svo­je bliž­šie nes­to­tož­ne­né po­vin­nos­ti vy­plý­va­jú­ce im z bliž­šie nes­to­tož­ne­ných práv­nych pred­pi­sov za to, aby v bliž­šie nes­to­tož­ne­ných ve­ciach, kto­ré po­dlie­ha­jú ich bliž­šie neš­pe­ci­fi­ko­va­nej kom­pe­ten­cii pô­so­bi­li v pros­pech bliž­šie nes­to­to­že­ných osôb.

Po­chy­bu­jem, že sa náj­de niek­to, kto by dos­pel k zá­ve­ru, že tak­to kon­ci­po­va­ný „sku­tok“ by mo­hol byť pod­kla­dom pre za­ča­tie tres­tné­ho stí­ha­nia a vy­ko­ná­va­nie do­ka­zo­va­nia.

Nas­le­du­je ob­sah uz­ne­se­nia vy­šet­ro­va­te­ľa, kto­ré bo­lo vy­da­né pod­ľa § 199 ods. 1 Tr. por.: 

Vy­šet­ro­va­teľ ná­rod­nej kri­mi­nál­nej agen­tú­ry P PZ, ná­rod­nej proti­zlo­či­nec­kej jed­not­ky, expo­zi­tú­ry Zá­pad dňa 20.08.2019 uz­ne­se­ním pod ČVS: PPZ – 848/NKA – PZ – ZA – 2019 pod­ľa § 199 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho po­riad­ku za­čal tres­tné stí­ha­nie za zlo­čin pri­jí­ma­nia úp­lat­ku pod­ľa § 329 ods. 1, ods. 2 Tres­tné­ho zá­ko­na a pre­čin zneu­ží­va­nia prá­vo­mo­ci ve­rej­né­ho či­ni­te­ľa pod­ľa § 326 ods. 1 písm. a) Tres­tné­ho zá­ko­na v jed­no­čin­nom sú­be­hu so zlo­či­nom za­sa­ho­va­nia do ne­zá­vis­los­ti sú­du pod­ľa § 342 ods. 1, ods. 2 písm. c) Tres­tné­ho zá­ko­na v bo­de č. 1 a č. 2 vý­ro­ko­vej čas­ti uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia a za zlo­čin pod­plá­ca­nia pod­ľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Tres­tné­ho zá­ko­na v bo­de č. 3 vý­ro­ko­vej čas­ti uz­ne­se­nia o za­ča­tí tres­tné­ho stí­ha­nia, na tom skut­ko­vom zá­kla­de, že

  1. bliž­šie nes­to­tož­ne­ní sud­co­via na rôz­nych sú­doch v rám­ci Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja, naj­mä na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va I a na Naj­vyš­šom sú­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky, naj­nes­kôr od sep­tem­bra ro­ku 2017 mi­ni­mál­ne do má­ja ro­ku 2018 v Bra­tis­la­ve a na iných ne­zis­te­ných mies­tach, na zá­kla­de po­ky­nov do­po­siaľ bliž­šie nes­to­tož­ne­né­ho pá­cha­te­ľa, od­ov­zda­ných pros­tred­níc­tvom bliž­šie nes­to­tož­ne­nej oso­by, kto­rá vy­stu­pu­je ako sud­ca Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I, v súd­nych ko­na­niach, kto­ré ma­li ako zá­kon­ní sud­co­via na tých­to sú­doch pri­de­le­né, roz­ho­do­va­li v zá­uj­me a v pros­pech vy­ššie uve­de­né­ho pá­cha­te­ľa ale­bo v pros­pech iných ním ur­če­ných osôb, a to bez oh­ľa­du na zis­te­ný skut­ko­vý a práv­ny stav tých­to súd­nych ve­cí, čo bo­lo v roz­po­re s § 30 ods. 2 zá­ko­na č. 385/2000 Z. z. o sud­coch a prí­se­dia­cich v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, pri­čom na tom­to ko­na­ní sa rôz­nym spô­so­bom po­die­ľa­li aj bliž­šie nes­to­tož­ne­né oso­by pô­so­bia­ce mi­mo jus­tič­ných or­gá­nov, a za ta­ký­to ne­zá­kon­ný vý­kon prá­vo­mo­ci uve­de­ní nes­to­tož­ne­ní sud­co­via, ako aj iné do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né oso­by po­die­ľa­jú­ce sa na tej­to proti­práv­nej čin­nos­ti žia­da­li a pri­ja­li úp­lat­ky vo for­me fi­nan­čnej ho­to­vos­ti, prí­pad­ne iných ne­ná­le­ži­tých vý­hod od pá­cha­te­ľa ako aj od ďal­ších do­po­siaľ nes­to­tož­ne­ných osôb, kto­ré v ne­zis­te­ných prí­pa­doch vy­stu­po­va­li v rám­ci da­ných súd­nych ko­na­ní aj ako stra­ny ko­na­nia a ko­na­li v sú­čin­nos­ti s pá­cha­te­ľom,
  2. bliž­šie nes­to­tož­ne­ná za­mes­tnan­ky­ňa Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky, naj­nes­kôr od sep­tem­bra ro­ku 2017 mi­ni­mál­ne od má­ja ro­ku 2018, v Bra­tis­la­ve a na iných ne­zis­te­ných mies­tach, na zá­kla­de po­ky­nov do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né­ho pá­cha­te­ľa ne­zá­kon­ne ov­plyv­ňo­va­la vý­sled­ky súd­nych ko­na­ní na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va V a to u bliž­šie ne­zis­te­né­ho zá­kon­né­ho sud­cu Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va V, kto­rý nás­led­ne pod­ľa jej po­ky­nov roz­ho­dol v zá­uj­me pá­cha­te­ľa ako jed­nej zo strán ko­na­nia bez oh­ľa­du na skut­ko­vý a zá­kon­ný stav ve­ci, čo bo­lo v roz­po­re s § 30 ods. 2 zá­ko­na č. 385/2000 Z .z. o sud­coch a prí­se­dia­cich v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, pri­čom na tom­to ko­na­ní sa rôz­nym spô­so­bom po­die­ľa­li aj bliž­šie nes­to­tož­ne­né oso­by pô­so­bia­ce mi­mo jus­tič­ných or­gá­nov, a za ta­ký­to ne­zá­kon­ný vý­kon prá­vo­mo­cí, uve­de­ný nes­to­tož­ne­ný sud­ca, bliž­šie nes­to­tož­ne­ná oso­ba vy­stu­pu­jú­ca ako za­mes­tnan­ky­ňa Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky ako aj iné do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né oso­by po­die­ľa­jú­ce sa na tej­to proti­práv­nej čin­nos­ti žia­da­li a pri­ja­li úp­lat­ky vo for­me fi­nan­čnej ho­to­vos­ti prí­pad­ne iných ne­ná­le­ži­tých vý­hod od pá­cha­te­ľa ako aj od ďal­ších osôb, kto­ré vy­stu­po­va­li v rám­ci da­ných súd­nych ko­na­ní aj ako stra­ny ko­na­nia a ko­na­li v sú­čin­nos­ti s pá­cha­te­ľom,
  3. do­po­siaľ bliž­šie nes­to­tož­ne­ní pá­cha­te­lia naj­nes­kôr od sep­tem­bra ro­ku 2017 mi­ni­mál­ne do má­ja ro­ku 2018, v Bra­tis­la­ve a na iných ne­zis­te­ných mies­tach, v sú­vis­los­ti s ob­sta­rá­va­ním ve­ci všeo­bec­né­ho zá­uj­mu, pria­mo, ako aj pros­tred­níc­tvom spros­tred­ko­va­te­ľa, pos­kyt­li úp­la­tok vo for­me fi­nan­čnej ho­to­vos­ti, ale­bo inej ne­ná­le­ži­tej vý­ho­dy bliž­šie nes­to­tož­ne­ným sud­com na rôz­nych sú­doch v rám­ci Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja, naj­mä na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va I a na Naj­vyš­šom sú­de Slo­ven­skej re­pub­li­ky za to, že tí­to z ti­tu­lu svo­jej fun­kcie na zá­kla­de po­ky­nov do­po­siaľ bliž­šie nes­to­tož­ne­né­ho pá­cha­te­ľa, od­ov­zda­ných pros­tred­níc­tvom bliž­šie nes­to­tož­ne­nej oso­by, kto­rá vy­stu­pu­je ako sud­ca Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I, v súd­nych ko­na­niach, kto­ré ma­li ako zá­kon­ní sud­co­via na tých­to sú­doch pri­de­le­né, roz­ho­do­va­li v zá­uj­me a v pros­pech vy­ššie uve­de­né­ho pá­cha­te­ľa ale­bo v pros­pech iných ním ur­če­ných osôb a to bez oh­ľa­du na zis­te­ný skut­ko­vý a práv­ny stav tých­to súd­nych ve­cí, čo bo­lo v roz­po­re s § 30 ods. 2 zá­ko­na č. 385/2000 Z. z. o sud­coch a prí­se­dia­cich v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, zá­ro­veň pos­kyt­li úp­la­tok vo for­me fi­nan­čnej ho­to­vos­ti, ale­bo inej ne­ná­le­ži­tej vý­ho­dy bliž­šie nes­to­tož­ne­nej oso­be vy­stu­pu­jú­cej ako za­mes­tnan­ky­ňa Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky a bliž­šie ne­zis­te­né­mu zá­kon­né­mu sud­co­vi Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va V za to, že bliž­šie nes­to­tož­ne­ná oso­ba vy­stu­pu­jú­ca ako za­mes­tnan­ky­ňa Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky z ti­tu­lu svo­jej fun­kcie na zá­kla­de po­ky­nov do­po­siaľ nes­to­tož­ne­né­ho pá­cha­te­ľa ne­zá­kon­ne ov­plyv­ňo­va­la vý­sled­ky súd­nych ko­na­ní na Ok­res­nom sú­de Bra­tis­la­va V a to u bliž­šie ne­zis­te­né­ho zá­kon­né­ho sud­cu Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va V, kto­rý nás­led­ne pod­ľa jej po­ky­nov roz­ho­dol v zá­uj­me pá­cha­te­ľa ako jed­nej zo strán ko­na­nia bez oh­ľa­du na skut­ko­vý a zá­kon­ný stav ve­ci, čo bo­lo v roz­po­re s § 30 ods. 2 zá­ko­na č. 385/2000 Z. z. o sud­coch a prí­se­dia­cich v zne­ní nes­kor­ších pred­pi­sov, a tak­tiež pos­kyt­li úp­la­tok vo for­me fi­nan­čnej ho­to­vos­ti ale­bo inej ne­ná­le­ži­tej vý­ho­dy do­po­siaľ nes­to­tož­ne­ným oso­bám po­die­ľa­jú­cich sa na vy­ššie uve­de­nej proti­práv­nej čin­nos­ti vy­ššie uve­de­ných bliž­šie nes­to­tož­ne­ných sud­cov na rôz­nych sú­doch v rám­ci Bra­tis­lav­ské­ho kra­ja, naj­mä Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va I, Ok­res­né­ho sú­du Bra­tis­la­va V, naj­vyš­šie­ho sú­du Slo­ven­skej re­pub­li­ky a bliž­šie nes­to­tož­ne­nej oso­by vy­stu­pu­jú­cej ako za­mes­tnan­ky­ňa Mi­nis­ter­stva spra­vod­li­vos­ti Slo­ven­skej re­pub­li­ky.

Ďakujeme Petrovi za TIP.

Zaujímavé TIPY do DENNÍKa POLITIKA  honorujeme  v spolupráci s naším partnerom na  reklamné plochy a PR články čiastkou  od 10 do 100 EUR.

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk  

NECENZUROVANÉ SPRÁVY ALEBO BULVÁR – prečítajte si, čo je DENNÍK POLITIKA – TU

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje jeho postoje, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Na záver:

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKa POLITIKA.

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

spracred.

Zdroj: TU

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Politická diskusia štyroch strán, ktorej súčasťou bol aj volebný líder Vlasti

Prinášame čitateľom DENNÍKa POLITIKA príspevok v rámci rubriky ZAUJÍMAVOSTI – VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *