Home / POLITIKA / ŠOK: NA HLAVU dos­tal plá­te­né  VRECE, nič som ne­vi­del,  nič som ne­po­čul, tvrdí ADVOKÁT

ŠOK: NA HLAVU dos­tal plá­te­né  VRECE, nič som ne­vi­del,  nič som ne­po­čul, tvrdí ADVOKÁT

Odborný časopis slovenských právnikov Právne listy uverejnil list JUDr. Martina Ribára, človeka, ktorý je už vyše roka vo väzbe, hoci stále nebol odsúdený. Adokát  Ribár v tomto liste píše o svojich vlastných desivých zážitkoch a skúsenostiach s celou predbežného zadržania, aké by človek v dnešných časoch v členskom štáte Európskej únie naozaj neočakával.
List advokáta Ribára prinášame čitateľom DENNÍKA POLITIKA v necenzúrovanom a úplnom znení v rámci rubriky VÝBER Z RÔZNYCH ZDROJOV BEZ CENZÚRY:

JUDr. Mar­tin Ri­bár – ad­vo­kát, ÚVV a ÚVTOS Ban­ská Bys­tri­ca

                   CPZ – ľud­ská dôs­toj­nosť v 21. sto­ro­čí na Slo­ven­sku v praxi

Na úvod by som chcel uviesť môj osob­ný pos­treh aké­ho­si no­to­ric­ké­ho slo­ven­ské­ho pra­vid­la, že v na­šich po­me­roch sa po­da­rí ot­vo­riť od­bor­nú dis­ku­siu na za­ned­bá­va­nú té­mu až vte­dy, keď sa sta­ne ne­ja­ká ľud­ská tra­gé­dia. Na­koľ­ko ot­vo­re­nie od­bor­nej dis­ku­sie na té­mu ľud­skej dôs­toj­nos­ti v CPZ a väz­be je na­priek me­dia­li­zo­va­ným ľud­ským tra­gé­diám stá­le spo­chyb­ňo­va­né a do­kon­ca iro­ni­zo­va­né, bol by som veľ­mi rád, ke­by aj ten­to člá­nok (ho­ci ob­sa­ho­vo mož­no me­nej od­bor­ný), k ta­kej­to od­bor­nej dis­ku­sii pris­pel z em­pi­ric­ké­ho hľa­dis­ka.

V pos­led­nej do­be je jed­nou z hyb­ných tém v spo­loč­nos­ti té­ma väz­by, a naj­mä pod­mie­nok vo väz­be. Vo svo­jom pos­led­nom člán­ku som sa k pod­mien­kam vo väz­be vy­jad­ril „ z pr­vej ru­ky“, keď­že som vä­zob­ne stí­ha­ný od 28.10.2019.

Kon­com ja­nuá­ra pre­beh­la ak­cia NA­KA – „Mýt­nik“. Je­den z ob­vi­ne­ných sa až s od­stu­pom pár dní vrá­til na Slo­ven­sko zo za­hra­ni­čia, po vý­slu­chu bol za­dr­ža­ný a umies­tne­ný v CPZ – ce­le po­li­caj­né­ho za­is­te­nia.

Pod­ľa me­dia­li­zo­va­ných správ sa stav uve­de­né­ho ob­vi­ne­né­ho v CPZ zho­šil a skon­čil v ne­moc­ni­ci – údaj­ne na psy­chia­tric­kom od­de­le­ní. Re­por­tér is­tej te­le­ví­zie sa veľ­mi iro­nic­ky vy­jad­ril, že sa ako­si čas­to stá­va, že „is­tým“ ob­vi­ne­ným sa v CPZ zhor­ší stav a kon­čia v ne­moc­ni­ci, pres­nej­šie na psy­chia­tric­kom od­de­le­ní.  

Ten­to môj člá­nok je reak­cia na pre­zen­to­va­nú me­diál­nu iró­niu.

Ústa­va SR:

čl. 12, ods. 1 „Ľudia sú slo­bod­ní a rov­ní v dôs­toj­nos­ti i v prá­vach. Zá­klad­né prá­va a slo­bo­dy sú              neod­ňa­teľ­né, nes­cu­dzi­teľ­né, nep­reml­ča­teľ­né a nez­ru­ši­teľ­né“.

čl. 12, ods. 2 – „Zá­klad­né prá­va a slo­bo­dy sa za­ru­ču­jú na úze­mí Slo­ven­skej re­pub­li­ky všet­kým …“

čl. 19 – ods. 1 – „Kaž­dý má prá­vo na za­cho­va­nie ľud­skej dôs­toj­nos­ti, osob­nej cti, dob­rej po­ves­ti a na ochra­nu me­na“.

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

UKRAJINA vo vojne s RUSKOM prevzala taktickú iniciatívu. Čo bude nasledovať ?

Podľa nemeckého časopisu Der Spiegel Ukrajina oklamala útočníkov – a prevzala vojenskú iniciatívu na severovýchode …

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.