nedeľa , 16 jún 2019
Home / EKONOMIKA / KOALIČNÁ roztržka na obzore. Dôvod? MILIÓNY eur neSPRÁVNYM firmám

KOALIČNÁ roztržka na obzore. Dôvod? MILIÓNY eur neSPRÁVNYM firmám

Na obzore nového roka 2019 je pravdepodobne nová koaličná roztržka (MOST-HÍD proti SNS). Tvrdia dôveryhodné zdroje.  Dôvod? Aký iný ako peniaze. 

Milióny eur pri prideľovaní stimulov na výskum a vývoj rozdalo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR   (patriace SNS). Spor je oficiálne medzi ministerstvami ale reálne ide skôr spor medzi A. Dankom (SNS) a B. Bugárom (MOST-HÍD).

Ministerstvo spravodlivosti SR (Gábor Gál, MOST – HÍD) oficiálne zareagovalo na správu, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Martina Lubyová, SNS) dalo dotácie ( Výzva zverejnená TU) nezákonne aj 7 firmám, ktoré nie sú zapísané v registri partnerov verejného sektora.

 

Loading…

„Z informácií, ktorými doposiaľ ministerstvo v tejto veci disponuje, nie je konanie v súvislosti s podpísaním predmetnej zmluvy v súlade so zákonom,“ poskytlo túto správu médiám ministerstvo spravodlivosti.

„Účelom a zmyslom registra partnerov verejného sektora (RPVS) resp. tzv. protischránkového zákona, je práve odkryť, kto je tzv. konečným užívateľom výhod subjektu, ktorý sa zapisuje do RPVS, a zamedziť tak netransparentnému prideľovanie dotácií. Do RPVS sa povinne zapisujú subjekty prichádzajúce do styku s finančnými prostriedkami z verejných zdrojov. Máme za to, že subjekt, ktorý podpisoval predmetnú zmluvu za štát, sa dopustil priestupku, za ktorý je možné udeliť sankciu až do výšky 100-tisíc eur. Štát má právo od takejto zmluvy odstúpiť,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti.

Okamžite na stanovisko ministerstva spravodlivosti (MOST-HÍD) zareagovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (SNS), ktorého reakciu čitateľom DENNÍKa POLITIKA prinášame v plnom a necenzúrovanom znení:

Rezort školstva sa ohradzuje proti nepravdivým informáciám ohľadom porušenia zákona pri prideľovaní stimulov na výskum a vývoj. MŠVVaŠ SR striktne odmieta akékoľvek pochybenia.

Registráciu v registri partnerov verejného sektora upravuje zákon 315/2016. Tento zákon zároveň novelizoval množstvo osobitných zákonov a podmienil v nich poskytnutie príspevkov registráciou (napríklad pri zákone o štátnej podpore výskumu a vývoja), avšak tieto zmeny sa nedotkli zákona o stimuloch. Zákon o stimuloch je totiž transpozíciou osobitného predpisu – Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014, ktorý má osobitný režim. Zákon o stimuloch tiež výslovne stanovuje, že dotácia je štátnou pomocou podľa zákona o štátnej pomoci, ktorý neustanovuje podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora. MŠVVaŠ SR môže konať iba na základe zákona, preto nemohlo svojvoľne odmietnuť uzavretie zmluvy iba z dôvodu, že žiadateľ nie je zapísaný v registri. Je však povinnosťou prijímateľa registrovať sa z vlastnej iniciatívy v súlade so zákonom 315/2016. MŠVVaŠ SR sa obráti na všetky firmy s upozornením, aby si splnili registračnú povinnosť.

Zákon o stimuloch obsahuje veľké množstvo podmienok, ktoré musia žiadatelia splniť. Proces hodnotenia projektov bol nezávislý, odborný a transparentný. Každý projekt bol hodnotený v 4 kolách. V prvom kole išlo o formálne kontroly. V druhom kole bola každá žiadosť hodnotená odborníkom na podnikateľské prostredie a odborníkom so všeobecnosťou znalosťou danej vecnej problematiky. V treťom kole bol každý projekt hodnotený dvomi odbornými hodnotiteľmi v danom odbore výskumu a vývoja. Vo štvrtom kole o každom projekte rozhodovala hlasovaním 11-členná komisia, ktorá opäť zahŕňala odborníkov vo vyššie uvedených oblastiach. Spolu bolo v procese hodnotenia vypracovaných 174 odborných posudkov. Výber hodnotiteľov bol založený na databáze SK CRIS, z ktorej boli vybraní pre každý projekt 24 hodnotitelia stratifikovaní podľa uvedených troch oblastí. Z nich sa za prítomnosti štátnej notárky vylosovali 4 hodnotitelia a 8 náhradníci, ktorí boli v prípade potreby postupne oslovovaní vo vylosovanom poradí. 

Mená hodnotiteľov ako celku bude možné zverejniť po obdržaní ich súhlasu na základe GDPR, MŠVVaŠ SR ich s týmto cieľom osloví. V prílohe MŠVVaŠ SR zatiaľ uvádza zoznam inštitúcií, z ktorých hodnotitelia pochádzajú, a tým preukazuje široký záber odborných hodnotiteľov zo všetkých potrebných oblastí.

Dôkazom toho, že sa hodnotila vedecká kvalita, je výsledok, že partnermi úspešných podnikateľských projektov je 18 pracovísk vysokých škôl a SAV. Škandalizovanie prijímateľov je nezodpovedné. Stanoviská niektorých firiem, ktoré boli mediálne škandalizované, nájdete v prílohe.

Podmienky, ktoré uvádza poslanec Gröhling a niektoré médiá, napríklad obrat firmy, alebo typ budovy, v ktorej firma sídli, nie sú vôbec stanovené zákonom o stimuloch a MŠVVaŠ SR nemá možnosť takéto vylučovacie podmienky nad rámec zákona zavádzať. Podobné podmienky MŠVVaŠ SR využíva v oblasti eurofondov. Stimuly sú však iným nástrojom, ktorý slúži na podporu vytvorenia budúcich pracovných miest. Tie musia byť vytvorené preukázateľne, teda napríklad aj v nových priestoroch a musia byť udržateľné. Pokiaľ by ich firmy nevytvorili, o dotácie prídu na základe kontroly a pravidelného hodnotenia, ktorá sa vykonávajú každý polrok.

Celkové vlastné zdroje firiem a vyvolané investície z vlastných zdrojov firiem v rámci riešenia projektov sú vo výške 14,4 milióna eur, pričom tieto investície z vlastných zdrojov sú podmienkou čerpania stimulov.

Požiadavka na predošlé skúsenosti vo výskume prezentovaná médiami by bola proti zmyslu zákona, ktorý dáva možnosť podpory aj vznikajúcim firmám, alebo prechodu firiem z čisto výrobnej činnosti na aktivity s podporou vlastného výskumu a vývoja. Firmy zapisujú výskum a vývoj do obchodného registra až následne, na základe vydaného rozhodnutia o poskytnutí stimulov. V rámci debyrokracie MŠVVaŠ SR overovalo údaje o firmách cez Obchodný register.

Vaše TIPY do DENNÍKa POLITIKA zasielajte na email: TIPYdoDENNIKA@dennikpolitika.sk

NECENZUROVANÉ SPRÁVY ALEBO BULVÁR – prečítajte si, čo je DENNÍK POLITIKA – TU

DENNÍK POLITIKA vznikol ako projekt skupiny nezávislých novinárov a podnikateľov s cieľom zaplniť medzeru na mediálnom trhu a poskytovať správy v takej podobe, ako boli prijaté. V praxi to znamená, že prijatá správa sa nekomentuje (ak sa nejedná o komentár), ale sa podáva v tej podobe, ako bola získaná. Nechávame na čitateľovi, aby si vytvoril svoj vlastný názor. Správy necenzurujeme a necenzurujeme a ani nelimitujeme diskusiu. V tomto sme na európskom mediálnom trhu ako jediní, čo je tvrdenie, ktoré môžeme spoľahlivo dokázať. Veríme totiž, že sloboda slova je absolútna a nie relatívna, ako to je zakotvené v trestnom zákone takmer všetkých európskych krajín, vrátane Slovenska. Ak niekto zaručuje slobodu slova, ale obmedzuje ju tým, že tresce prejavy neznášanlivosti, útoky na inú rasu, náboženstvo, či etnickú skupinu – vlastne tú deklarovanú slobodu slova ruší. Kto totiž určuje ČO JE NEZNÁŠANLIVOSŤ a ČO JE ÚTOK NA INÚ ETNICKÚ SKUPINU? Zase len niekto konkrétny a robí to po línii svojich záujmov.

Poskytujeme priestor KAŽDÉMU, každej politickej strane – a čitatelia si určite všimli, že v tomto nerobíme rozdiel. Môže niekoho nahnevať, že dávame priestor niekomu, kto kritizuje jeho postoje, ale na druhej strane dáme priestor aj na reakciu, či na vlastný príspevok. Doteraz sme ešte NIKOHO neodmietli.

Vieme o tom, že náš denník nie je pre každého. Z tohto predpokladu sme aj vychádzali. Nie každý si chce myšlienky a správy utrieďovať sám. Sú ľudia, čo potrebujú spriaznenosť a pocit spolupatričnosti. DENNÍK POLITIKA je však pre týchto ľudí sklamaním. Poskytuje priestor pre každého a je jednak VÝBEROM informácií z celého sveta a na druhej strane FÓROM na vyjadrovanie pre čitateľov.

Ak sa niekomu zdá, že informácie, ktoré uverejňujeme sú nepravdivé, zavádzajúce a zbytočne škandalózne – mimo realitu, na to máme jednu odpoveď: Môže sa stať aj to. Tak ako všade inde, aj my máme rôzne zdroje informácií, externých spolupracovníkov a chyba sa môže stať. Na druhej strane uverejňujeme informácie, ktoré neuverejní NIKTO a to preto, že má strach alebo sa snaží ich zamlčať.

Čitatelia určite vedia o existencii WIKILEAKS. Jedná sa o sumár neuveriteľne znejúcich faktov a mnoho ľudí tieto informácie nikdy nevidelo. Môžu im veriť a nemusia, nič menej tieto informácie existujú a veľmi pravdepodobne sú aj pravdivé.

Pravda zvykne bolieť najviac. To je fakt, s ktorým sme počítali pri tvorbe nášho denníka, ale práve v tomto sme sa rozhodli nespraviť ústupok a presadzovať nezávislé informovanie a slobodu slova.

Na záver:

Chcete nám pomôcť skvalitniť a zlepšiť DENNÍK POLITIKA? Chcete nám pomôcť informovať verejnosť NESTRANNE, SLOBODNE A NEZÁVISLE ešte lepšie?

Uvítame pomoc stálych prekladateľov (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, nemčina, prípadne aj iné jazyky), tvorcov videí, grafikov, informačných analytikov, autorov článkov, programátorov, študentov žurnalistiky, novinárov, jazykových korektorov/korektorky, proste každého, kto chce nejakým rozumným spôsobom zlepšiť obsah DENNÍKA POLITIKA.

Ozvite sa nám na:

redakcia@dennikpolitika.sk

alebo na FB

spracred.

Loading…

Zdroj info a foto: web

Komentáre

Komentár

Pozrite sa tiež

Ceny ropy stúpli pre neistotu po požiaroch na tankeroch Hormuzskom prielive

Svetové komoditné trhy - ropa, zlato.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *